РЕШЕНИЯ ЗА СЧЕТОВОДСТВО С MICROINVEST

Счетоводни кантори с Microinvest
Счетоводни кантори
Microinvest предлага завършен модел от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на Вашата счетоводна кантора. Чрез нашите програмни продукти няколко счетоводители могат едновременно да работят в една база от отдалечени места, което води до по-ефективно въвеждане на огромния документооборот за всеки месец. С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите Ви, може да определите права на достъп за всеки един потребител. Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

Нашите решения обхващат всички процеси в счетоводната дейност – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител; създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.

Счетоводители на свободна практика
Програмните продукти, които Microinvest предлага са в многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми. Програмите, които предлагаме са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

Софтуерните системи имат модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки; богати филтри за лесно намиране на информация; автоматично извеждане и попълване на данни на партньори само по ЕИК; изготвяне на трудоемки справки като Счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП, Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ, Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и др.

Счетоводство на фирма
Фирма Microinvest може да Ви предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на процесите във фирмата Ви. Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен от Вас период, се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват. Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип. За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като Excel, PDF, HTML и др.

Вградените функционалности до голяма степен автоматизират счетоводната работа като: автоматично осчетоводяване на покупки, продажби, платежни документи, заплати, преоценка; автоматично приключване на ДДС сметки, както и на приходни и разходни сметки (раздел 6, раздел 7); автоматично създаване на уведомления по чл.62 и декларации (Образец 1 и Образец 6) към НАП, УП2 и УП3, файл за изплащане на заплати по банков път.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

РЕШЕНИЯ ЗА ЮРИСТИ С АПИС

АПИС

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България.

Днес АПИС е лидер в областта на правните и финансови информационни системи на българския пазар. Компанията има гъвкава структура с постоянен персонал от над 120 човека, чиято дейност включва:
разработване на софтуер;
поддържане и актуализиране на бази данни;
маркетинг и продажби;
техническа поддръжка и комуникации;
счетоводство;
административно обслужване.

Около 200 извънщатни сътрудници – изтъкнати експерти и преподаватели в областта на правото, икономиката и програмирането, участват в актуализирането, попълването и развитието на базите данни и в реализирането на нови проекти.

Основен фактор за успешната дейност на компанията е поддържането на непрекъсната връзка с клиентите чрез посредничеството на над 75 представители на АПИС от цялата страна. Те оказват съдействие при сключване на договори с потребителите, обучението им за работа, поддръжката, актуализацията, разпространението и рекламата на информационните системи АПИС.

Стремежът на компанията е да осигурява на своите над 70 000 крайни потребители достоверна и винаги актуална информация – правна, административна, търговско-икономическа. Фирмата е на първо място в технологично и иновационно отношение по броя на продуктите, бързината на обслужване на клиентите и пазарен дял в областта на правните информационни системи в България.

В настоящия момент около 5 200 фирми и организации, включително министерства, централни ведомства, местни администрации и съдилища, са клиенти на АПИС. Много адвокати, нотариуси и други некорпоративни клиенти също работят с продуктите на дружеството. Това задължава творческия екип на “АПИС ЕВРОПА” АД да усъвършенства непрекъснато съществуващите продукти и да създава нови системи, които да отговарят на съвременните изисквания на потребителите.

В края на 2010 г. на пазара излезе новият АПИС 7 – качествено нова платформа на продуктите, разработена и съобразена както със съвременните изисквания на информационния пазар, така и с препоръките на нашите потребители.

Новата десктоп версия АПИС 7 предлага авангардна технология, изцяло нови функционалности, бързина и комфорт при работа, модерен и удобен дизайн.

На базата на натрупания досегашен опит програмистите и водещите специалисти в АПИС са намерили ефективни софтуерни решения за:
бърз достъп до всички нормативни актове от едно меню;
лесно сортиране на резултатите от търсенето и подреждането им по релевантност;
създаване на лични филтри, структурирано представяне на информацията от Държавен вестник.

Съществени предимства на новата версия са също:
възможностите за филтриране на съдебната практика по свързани разпоредби;
най-пълното експертно съдържание в областта на правото и финансите;
известяването за промени в посочени от потребителя нормативни актове чрез SMS и електронна поща.

През 2012 година бе създадена и мобилна версия на продуктите АПИС Право и АПИС Регистър, която позволява на потребителите да използват ефективно възможностите на тези продукти през своите таблети и смартфони.

ПРОДУКТИ АПИС
АПИС GDPR – решения за GDPR
АПИС ПРАВО – пълнотекстова информационна система на законодателството
ЕВРО ПРАВО – информационна система за европейското законодателство
EUROCASES – съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз
TAX & Financial Standards – финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз
АПИС СОФИТА – информационна система на българското законодателство на английски език
АПИС ПРАКТИКА – съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/
АПИС ПРОЦЕДУРИ – информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори
АПИС ФИНАНСИ – информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми
АПИС ЕВРО ФИНАНСИ – информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност
АПИС РЕГИСТЪР плюс – информационна система за лицата и фирмите
МОДУЛ ЗА ИМПОРТ НА КЛИЕНТСКИ СПИСЪЦИ /съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс/
АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ – Информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети
АПИС ВРЕМЕ – информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове
АПИС ГЛОБУС – информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България
АПИС КОНСТРУКЦИИ (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) – информационна система за анализ и решаване на правни казуси
КОНСТРУКЦИИ на АПИС-ДИГЕСТА (съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА) – информационна система за анализ и решаване на правни казуси
АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ
АПИС КАНТОРА – деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Закупуване на продукти на АПИС

РЕШЕНИЯ ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ С MICROINVEST

Microinvest големи предприятия
Microinvest предлага комплексни софтуерни решения, подходящи за големи предприятия със сложни вътрешнофирмени процеси, голям документооборот и специфична отчетност. С грижата си към клиента Microinvest разполага с цялостни ИТ решения, които могат да отговорят на нуждите именно на този тип компании и се отличават с възможността си за персонализация, лесно внедряване, управление и употреба от крайния потребител.
Чрез софтуерните продукти, които предлага Microinvest за големи предприятия, потребителите получават мощни инструменти за комплексно управление на целия бизнес цикъл – постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба. Високият клас управленски системи, които нашата компания предлага, отговарят на всички европейски стандарти и притежават редица предимства като планиране на ресурсите и дейностите, пълен контрол върху всички звена на предприятието, едновременно следене на всички фактори от бизнес процесите, както и възможности за анализ на резултатите и управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори. Всичко това е придружено с графики, анализи, прогнози и съвети за правилно управление на складови и финансови ресурси.
Процесите, които може да управлявате успешно са:

Производство
Включен е набор от функции, създадени в интерес на оперативната ефективност и организация на производствените процеси. Цялостно може да бъде обхванат потока от производствени документи и правилното използване на материали, полуфабрикати и готова продукция на склад. С подходящите софтуерни инструменти могат да се обхванат основно и разширено производство; основно и разширено производствено планиране; разходни норми; алтернативни структури на един и същ готов продукт, свързани с варианти на продуктите; дефиниране на базови разходни норми за завършени продукти или техни полуфабрикати и поддръжка на техните варианти.

Покупки и продажби
Документите за покупки/продажби позволяват постоянен контрол на взаимоотношенията с клиента/доставчика от самото начало на преговорите до момента на фактуриране.
Със софтуерните програми на Microinvest ще можете ръчно да въвеждате документи или автоматично да ги генерирате, следвайки нормалния документооборт. Ще управлявате офертите и поръчките от клиенти, ще планирате продажбите, ценовата политика, като в допълнение ще получавате изчерпателна статистическа информация. Управленските решения на Microinvest Ви дават възможност за планиране на поръчките към доставчици, генериране на напомнящи писма и приемателни документи. Издаването на всички документи за продажба в избран вид валута – фактури, известия, протоколи, придружаващи документи е максимално улеснено, както и управлението, контрола и документирането на доставките от момента на офертата до издаването на самата фактура.
Решенията за големи предприятия включват и управление на отпадъците от електронно и електрическо оборудване, а също така и продуктовите такси за опаковки на стоки, пуснати на пазара от производители и вносители.

Логистика и материални запаси
Софтуерните програми на Microinvest са ценни помощници за рационалната и ефективна организация на складовите наличности, с които е възможно да се извършват всички необходими операции за правилната обработка на стоките.
Автоматично се управляват транзакциите по придобиване и изписване на материални запаси с предварително зададени средства, които могат да се локализират, спрямо изискванията на клиента. Предимство е оптимизирането на дейността по прехвърляне на стоките от мястото на тяхното производство до крайния потребител, като софтуерните системи осигуряват обслужването на валидността и проследяването на количества по партиди и серии на стоки. Това в допълнение с възможността за подобряване на процедурите по подреждане и разтоварване на стоки в склада, както и премахването на излишни такива и работата с мобилни устройства с пълно покритие на територията на склада, прави управлението на складовите наличности много по-лесно.

Финанси и счетоводство
Софтуерните системи на Microinvest за големи предприятия, предоставят лесни и директни методи за изпълнение на фискалните задължения на счетоводството и проследяването на корпоративните резултати в реално време чрез реален управленски контрол. Решенията в сферата на финанси и счетоводство са предназначени за управление на финансово-счетоводната дейност, като обхващат дълготрайни активи, анализ и контролинг. Те покриват всички изисквания за финансова отчетност, като включват сметките на клиентите/доставчиците, главната книга, разполагат с макети на документи за автоматично осчетоводяване. Позволяват контрол върху въведените данни и автоматично генериране на статии за счетоводно приключване. Също така е възможно да се генерират необходимите справки и отчети за данъчната администрация – ДДС, VIES, ИНТРАСТАТ. Сметкопланът може да се управлява, позволявайки до 5 нива на аналитичност. Прогнозните отчети и баланси са възможни за всички нива на сметкоплана, а също така и месечно за активи и пасиви, печалби и загуби, както в абсолютна стойност, така и в проценти. Включено е управлението на отчети към държавните институции и погасителни планове.

Управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори
Microinvest предлага набор от технически и програмни средства, чрез които фирмите могат да следят и управляват взаимоотношенията със своите клиенти. В една обща система могат да бъдат обединени договори, комуникация, маркетингови проучвания и друга търговска активност. Решенията на Microinvest са подходящи за автоматизиране на съществените за всяка една организация маркетингови и търговски процеси, свързани с фирмените контрагенти, придружени с детайлен анализ. Имате възможност да получите бизнес стратегия, фокусирана изцяло върху удовлетвореността на клиента и тяхното грижливо обслужване. Предвидена е платформата за групова работа, което позволява бърз и лесен достъп до фирмената информация от всички звена. Предлагаме Ви решение, което спомага за постигане на разширение на пазарния дял, увеличаване на приходите и намаляване на оперативните разходи.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

РЕШЕНИЯ ЗА МАГАЗИНИ С MICROINVEST

Microinvest магазини

Софтуер за супермаркети, хранителни стоки
Софтуерното решение на Microinvest за супермаркети и магазини за хранителни стоки предлага богата функционалност и е оптимизирано за големи натоварвания. Ако сте собственик на магазин за хранителни стоки или верига от магазини, ПОС (POS – “point of sale”) решението ще Ви помогне при управлението на всички процеси: доставки, продажби, ревизия, рекламации, фактуриране, задаване на отстъпки и промоции, издаване и редакция на документи. Microinvest Склад Pro Ви дава възможност за работа с шаблони на документите на големите вериги, както и уникално богат набор от справки, включително и специфични само за Вашия обект. Решението управлява работата на много на брой обекти, отдалечени един от друг, чрез записване на всички операции в реално време. Чрез специалното приложение Microinvest Склад Pro Web можете да следите складовата наличност от всяка точка на света, чрез достъпване на базата данни през web адрес. Злоупотребите могат да бъдат минимизирани чрез интеграция на видеонаблюдението със самата система. По този начин се проследява както физическата продажба на стоката, така и нейното отразяване в софтуера.

Работното място на касиера е оптимизирано напълно – влизането в системата става само чрез парола или магнитна карта, което дава възможност да се извършват строго определени операции (например – работа с определени групи стоки, отваряне на нова сметка, избиране на стоки, издаване и печат на документи). POS- приложението дава възможност за работа с Touch Screen монитор, сканиране на стоки с баркод скенер, печат на служебни бележки и фискални бонове, печат на X и Z репорт, както и различни начини на плащане – в брой, с карта, с ваучер, смесено.

Софтуер за магазини за дрехи, обувки, аксесоари
Софтуерното решение на Microinvest за магазини за дрехи, обувки Microinvest Склад Pro, ще ви помогне да управлявате Вашия търговски обект със завидна бързина и точност. Това е работният инструмент, който ще направи Вашия бизнес по-печеливш. За да го използвате, не е нужно да имате специални IT познания или да сте преминали специализирано обучение. Решението е оптимизирано за бърза работа – маркиране на стоки с баркод четец, селектиране по код или чрез изписване на част от името на артикула. За магазините за дрехи и обувки има опция да се записват цветът и размерът на съответния артикул и да се следи за минималните количества от всеки вид. Microinvest Склад Pro Light дава възможност да се задават отстъпки за различни групи артикули, както и за създаване на специални програми за лоялни клиенти. Системата може да се интегрира с видеонаблюдение, което дава допълнителна защита от злоупотреби от страна на персонала и клиентите. Всяка продажба може да бъде приключена по различен начин на плащане – в брой, с карта, с ваучер, смесено. Microinvest Ви предлага гъвкава система, с която можете да управлявате както само един обект, така и верига от магазини. Добавянето на нов обект в системата става бързо и лесно, без да се нарушава работата в останалите обекти.

Софтуер за парфюмерия, бутик
Софтуерното решение на Microinvest за парфюмерия и бутик ще ви помогне да управлявате Вашия търговски обект със завидна бързина и точност. Това е работният инструмент, който ще направи Вашия бизнес по-печеливш. Решението е оптимизирано за бърза работа – маркиране на стоки с баркод четец, селектиране по код или чрез изписване на част от името на артикула. Microinvest Склад Pro Light дава възможност да се задават отстъпки за различни групи артикули, както и създаване на специални програми за лоялни клиенти. Тази функционалност е от изключителна важност при работата с потребители, за които има специални програми за лоялни клиенти. Всяка продажба може да бъде приключена по различен начин на плащане – в брой, с карта, с ваучер, смесено. Системата може да се интегрира с видеонаблюдение , което дава допълнителна защита от злоупотреби от страна на персонала и клиентите. Microinvest Ви предлага гъвкава система, с която можете да управлявате както само един обект, така и верига от магазини. Добавянето на нов обект в системата става бързо и лесно, и без да се нарушава работата в останалите обекти.

Софтуер за магазин стоки за дома
Стоки за дома са магазини с много богат асортимент, специализирани в продажбата на стоки за интериора, електрооборудване, малки мебели, домашни потреби и други. Бизнес процесите в тези магазини имат редица особености, които значително ги отличават от другите. Информационната система на тези магазини трябва да отчита спецификата на бизнеса, само тогава тя ще бъде ефективна. С помощта на системата за автоматизация вие ще можете:
Да отчитате стоките в различни мерки – рула, квадратни и линейни метри;
Да осъществявате продажба на стоки както от магазина, така и по образец от склада;
Да завеждате доставки и да окомплектовате стоките по различни начини;
Да обезпечите отчета по гаранционните задължения;
Да отчитате производителността на труда на всеки продавач-консултант;
Да провеждате разнообразни маркетингови кампании;
Да прилагате програми за отстъпки.

Софтуер за магазин за авточасти
Автоматизацията на търговската дейност на магазини за авточасти и съпътстващите ги стоки има редица особености. Тези магазини имат изключително богат асортимент, с много на брой уникални позиции. От изключителна важност е за всеки артикул да има възможности за допълнителни уточнения и реквизити. Приложението дава възможности за подбор на аналог в случаи, когато оригиналната позиция я няма в наличност; отчет на принадлежността на частите към определени марки коли, взаимодействие с автомобилните каталози, управление на клиентските поръчки и поръчките на доставчиците на резервни части. Системата за автоматизация дава възможност за създаване на система за коректност на разнообразни системи за отстъпки за лоялни клиенти.

Софтуер за магазин на черна и бяла техника
Магазините, продаващи електроника, черна и бяла техника, мобилни телефони и персонални компютри имат редица особености. Появата на нови и усъвършенствани модификации на едни или други видове техника се случва няколко пъти в годината – новите модели вече остаряват няколко месеца, след като са се появили на пазара, и цената им бързо пада. Заради това собствениците на такива магазини трябва да имат добра рекламна поддръжка, редовно да правят маркетингови кампании за стимулиране на продажбите. Освен това в магазина е необходимо да се въведе механизъм за отчитане на серийните номера за спазване на гаранционните задължения, за организиране на продажбата на извънгабаритните стоки, за предоставяне на информация за стоки-аналог с близки технически и функционални характеристики, за осъществяване на продажба на стоки по банков път, с карти, на кредит. Продавайки битова техника, трябва да осъществявате доставка, монтаж, настройка и допълнително сервизно обслужване. Проследяването на всички тези процеси е много трудно без автоматизация с подходящо програмно обезпечение. Microinvest Ви предлага софтуерно решение, с което можете бързо и лесно да управлявате всички тези процеси, без да е необходимо да имате специални IT познания.

Софтуер за магазин за строителни материали
Автоматизацията на магазини за строителни материали е процес по автоматизацията на продажбата на строителни и довършителни материали, инструменти и различни настилки.
В програмата по автоматизиране са реализирани възможности за автоматично създаване на характеристики на стоката в момента на приемането й, за отчет на стоките с нестандартни мерки – рула, квадратни и линейни метри, за оформяне на заявки за доставка, за работа с банкови кредити. Важна е и възможността за продажба както от търговската зала, така и по образци от склада. Системата за автоматизация помага да се оптимизира стоковият запас на магазините, да се планират доставки на стоки и тяхното разпределение.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

РЕШЕНИЯ ЗА ЗАВЕДЕНИЯ С MICROINVEST

Microinvest ресторанти

Microinvest предлага комплексни ПОС (POS -„point of sale“) решения за управление на ресторанти, пицарии, бирарии, места за бързо хранене, кафенета, дискотеки, барове. Всеки собственик на такъв тип търговски обект може да се възползва от богатата функционалност на програмите, достъпната им цена, лесната и бърза интеграция.

Софтуер за ресторанти
Типичните предизвикателства, пред които е изправен всеки собственик или управител на ресторант, са как да увеличи приходите, като едновременно с това оптимизира и рационализира вътрешната организация, документооборота и планира ресурсите. При високата степен на конкуренция в ресторантския бизнес, ефективното управление на стоковите наличности и безпроблемното внедряване на нови технологии са ключът към намаляването на разходите и увеличаване на ефективността. Ние, от Microinvest, можем да Ви предложим пълен набор от софтуерни и хардуерни решения, които да отговарят напълно на Вашите нужди.

Нашите решения обхващат всички процеси – управление на стоковите наличности (доставки, продажби, фактуриране, редакция на документи), задаване нива на достъп за всеки потребител посредством пароли, аналитичност с богат набор от справки, работа в реално време, рецепти, модул Happy Hour, модул за резервации, Touch Screen оптимизиран интерфейс, бърза селекция на напитки и ястия чрез визуализация на картинки, различни начини на плащанe, задаване на отстъпки и промоции, разделяне на сметка, минимизиране на загубите чрез модул за видеонаблюдение, визуализация на поръчките в кухнята.

Софтуер за пицарии
Ние, от Microinvest, можем да Ви предложим пълен набор от софтуерни и хардуерни решения, които да отговарят напълно на нуждите за Вашата пицария. Чрез софтуерните продукти Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, Вие ще управлявате и контролирате всички процеси във Вашата пицария, което ще Ви спести много време и ресурси и ще направи Вашия бизнес печеливш. За да използвате нашите решения, не е необходимо да имате специални IT познания.

Софтуерното решение обхваща всички процеси – управление на стоковите наличности (доставки, продажби, фактуриране, редакция на документи), задаване нива на достъп за всеки потребител посредством пароли, аналитичност с богат набор от справки, работа в реално време, рецепти, модул Happy Hour, модул за резервации, Touch Screen оптимизиран интерфейс („Това, което виждаш на екрана, е това, което получаваш”), бърза селекция на напитки и ястия чрез визуализация на картинки, различни начини на плащанe, задаване на отстъпки и промоции, разделяне на сметка, минимизиране на загубите чрез модул за видеонаблюдение, визуализация на поръчките в кухнята.

Софтуер за бирарии
Microinvest предлага пълен набор от софтуерни и хардуерни решения, които да отговарят напълно на нуждите за Вашата бирария. Чрез нашите софтуерни решения Вие ще управлявате и контролирате всички процеси във Вашата бирария, което ще Ви спести много време и ресурси и ще направи Вашия бизнес печеливш. За да използвате нашите решения, не е необходимо да имате специални IT познания.
Софтуерното решение обхваща всички процеси – управление на стоковите наличности (доставки, продажби, фактуриране, редакция на документи), задаване нива на достъп за всеки потребител посредством пароли, аналитичност с богат набор от справки, работа в реално време, рецепти, модул Happy Hour, модул за резервации, Touch Screen оптимизиран интерфейс („Това, което виждаш на екрана, е това, което получаваш”), бърза селекция на напитки и ястия чрез визуализация на картинки, различни начини на плащане, задаване на отстъпки и промоции, разделяне на сметка, минимизиране на загубите чрез модул за видеонаблюдение, визуализация на поръчките в кухнята.

Софтуер за кафене
За всяко кафене е от изключителна важност бързото и качествено обслужване на клиентите, с цел насърчаване на лоялността на гостите. Чрез Microinvest Склад Pro ще повишите оперативната ефективност и ще редуцирате грешките, ще подобрите отчетността и прогнозирането.

Софтуерните решения за кафенета на Microinvest дават възможност на Вашите клиенти да поръчват директно на каса, да бъдат обслужени от сервитьор или да направят своя избор чрез мобилния си телефон в момента, в който седнат на масата. Софтуерните продукти предлагат пълния набор от функционалности – управление на масите в залата; кухненски монитори, на които се изписва статусът на всяка поръчка; вземане на поръчка от сервитьор, посредством мобилно устройство, което изпраща поръчката към кухнята и бара; задаване на отстъпки и промоции; изображения на стоките и услугите чрез картинки; групиране на стоки; минимизиране на загубите чрез модул за видеонаблюдение. Системата работи при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията.

Софтуер за бързо хранене
Всяко заведение за бързо хранене търси начини за увеличаване обема на продажби и броя клиенти, както и за подобряване на оперативната ефективност и редуциране на грешките чрез по-добро отчитане и прогнозиране. В добавка на всичко дотук, при ресторантите за бързо хранене трябва да се увеличи скоростта и качеството на обслужване с цел насърчаване на лоялността на гостите.

Софтуерните решения за ресторанти за бързо хранене на Microinvest дават възможност на Вашите клиенти да поръчват на каса, чрез мобилния си телефон в момента, в който седнат на масата, предварително да заявят поръчка по телефона и да я вземат на място или да им се достави вкъщи. Софтуерните продукти предлагат пълния набор от функционалности – управление на масите в залата; управление и изпълнение на поръчки по телефона; кухненски монитори, на които се изписва статусът на всяка поръчка; вземане на поръчка от сервитьор, посредством мобилно устройство, което изпраща поръчката към кухнята и бара; задаване на отстъпки и промоции, изображения на стоките и услугите чрез картинки, групиране на стоки, минимизиране на загубите чрез модул за видеонаблюдение. Системата работи при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията.

Софтуер за бар, дискотека
Собствениците на барове, дискотеки и нощни клубове, обикновено търсят нови начини за увеличаване на броя клиенти и приходите от продажбата на повече напитки. За всеки е от особено значение да предотврати всякакви загуби, да има централизирана система на достъп и отчетност, постоянно видеонаблюдение, синхронизирано с реално изписваните количества и стоки.

Софтуерните решения на Microinvest Ви дават възможност да управлявате всички процеси гладко и ефективно. Нашите продукти са създадени, за да растат и да се разширяват заедно с Вас – възможност за бързо добавяне на нови работни места и увеличаване броя на хардуерните устройства. Системата работи при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията. Възползвайте се от богатия набор от функционалности – управление на масите в залата; вземане на поръчка от сервитьор, посредством мобилно устройство, което изпраща веднага поръчката към кухнята и бара; задаване на отстъпки и промоции; нива на достъп и ограничаване броя на позволените операции в зависимост от вида потребител; изображения на стоките и услугите чрез картинки; групиране на стоки.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

РЕШЕНИЯ ЗА МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ С MICROINVEST

Microinvest мобилна търговия

Софтуер за разносна търговия и мобилни продажби
Microinvest предлага широка гама от софтуерни системи и мобилни устройства за приемане и обработка на поръчки на място при клиента. Независимо дали става въпрос за обработка на поръчки, заприхождаване или изписване на стоки в склада, организация на работата на мобилни търговци или обслужване на клиенти в заведение, нашите решения са ефективни и надеждни.

Решението на Microinvest за мобилна търговия обхваща комплексно всички дейности по управление на потоците от информация и документи при получаване, обработка и изпълнение на поръчките от клиенти. Софтуерът за разнос следва тенденциите на съвременния бизнес и отговаря на всички изисквания на различните браншове. При създаванeто на системите са заложени функционалности за оптимизация при работа със смарт телефони и таблети. Особено предимство на програмите за мобилни търговци е възможността за бързата им и лесна инсталация на устройства, работещи под различни операционни системи: Windows Phone, Windows Mobile, Android. Това практически елиминира изискванията към модела и вида на мобилните устройства за разнос, превръщайки подобно решение в напълно достъпна инвестиция.

С програмата за разнос може да извършвате продажби, доставки, ревизия, поръчки, инвентаризация, печат на фактура, фискален бон и стокова разписка. Всичко това се допълва от фантастичната бързина на работа, както и интеграция с периферни устройства като баркод четци, мобилни фискални принтери и нефискални устройства.

Софтуерът за мобилна търговия и обработка на поръчките на място при клиента предлага много предимства за всеки бизнес:
Съкращаване на времето за обработка на всяка операция;
Минимизира възможностите за грешки;
Спестява финансови и човешки ресурси;
Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно;
Осигурява по-ефективно управление на складовите наличности;
Предотвратява възможностите за доставка и изписване на грешни продукти и продажбата на продукти, които не са в наличност;
Оптимизация на складовите площи;
Бързо и ефективно разплащане с клиенти и контрагенти;
Мощен инструмент за анализ ефективността на отделните мобилни търговци;
Възможност за проследяване движението на операторите, използващи мобилни устройства с вграден GPS приемник;
Оптимизация на маршрутите на операторите и адекватно разпределение на заетостта;
Повишаване удовлетвореността на клиентите и партньорите от модерното и бързо обслужване.

Разгледайте продуктите на Microinvest
Закупуване на продукти на Microinvest

ERP и CRM

ERP

Предлагаме интегрирани системи за управление на цялостната дейност на предприятието.
ERP СОФТУЕР
ERP системите са гъвкави софтуерни решения, които оптимизират бизнес процесите, подобряват контрола и мониторинга във всяко едно звено на Вашия бизнес
CRM СОФТУЕР
CRM системите служат за по-качествено обслужване и определяне на Вашите целеви и потенциални клиенти. Анализиране на различните групи клиенти и предлагането на най-подходящите продукти.