АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

АПИС ПРАВО - пълнотекстова информационна система на законодателството

Апис Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат 


 
 Апис Право Модулът "АПИС ПРАВО" е част от компютърната информационна система АПИС и е предназначен да подпомага използването и прилагането на разпоредбите на българското законодателство. 

Съдържание на модула "АПИС ПРАВО":

 • пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното им състояние, заедно с измененията и допълненията им;
 • архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове;
 • пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото;
 • изцяло отменени нормативни актове;
 • решенията и определенията на Конституционния съд;
 • постановления, решения и определения по граждански и наказателни дела на Върховния съд на РБ;
 • практиката на Върховния административен съд, включително практиката по данъчнооблагателни актове;
 • практиката на Върховния касационен съд, публикувана на интернет сайта и в официалните бюлетини на съда, в сборници и други печатни издания;
 • решения и определения на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара;
 • практика на Европейския съд по правата на човека;
 • законопроекти с мотивите на вносителя, становищата на парламентарните комисии и стенограми от обсъжданията в пленарна зала;
 • подзаконови актове на министерства и други централни ведомства - писма и указания, необнародвани в "Държавен вестник";
 • нормативни актове на общинските съвети;
 • анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и правото.

Функционални възможности на модул „АПИС ПРАВО":

 • актуализиране на информационната база след всеки брой на "Държавен вестник" в деня на излизането му;
 • тематично структуриране на информацията;
 • система от препратки ("хипервръзки") между документите;
 • бърз преход между отделните части на отворения в момента акт посредством използване "съдържание" на документа;
 • възможност за преглед на съдържанието на даден акт преди всяко негово изменение посредством "история на документа";
 • сравняване на две редакции на даден нормативен акт с отбелязване на извършените в него изменения и допълнения;
 • преглед на обнародваните нормативни актове по избран брой на "Държавен вестник", въвеждане и текущо поддържане на годишните съдържания на "Държавен вестник" с препратки към съответните актове;
 • връщане към актуалните текстове на актовете към определена минала дата с "машина на времето";
 • текущо поддържане на текстовете на внесените за разглеждане в Народното събрание законопроекти с мотивите към тях, докладите на водещите комисии и стенограмите от обсъжданията в пленарна зала. Тази информация е особено полезна за правораздаващите органи при тълкуването на точния смисъл на разпоредбите и действителната воля на законодателя;
 • въвеждане и текущо поддържане на пълния обнародван текст на изменителните нормативни актове;
 • речник с "легални дефиниции" и посочване на актовете, които ги съдържат;
 • усъвършенствани функциите за търсене и извличане на информация - един общ диалогов прозорец, позволяващ търсене в подмножества от документи; универсално маскиране със символите "*" и "?", независимо от техния брой и позиция в текста; обогатяване на филтрирането на резултата от търсенето чрез въвеждане на нови методи за сортиране и др.;
 • търсене на документи, съдържащи определени от потребителя думи, части от думи или фрази;
 • търсене на документи, "близки" по съдържание на отворения в момента акт - степента на близост се определя по различни критерии, като основен е съвпадението на термините, описващи съдържанието на актовете;
 • "разширено търсене" с ползване на логически оператори, синоними, словоформи, разнообразни филтри, картотека на запазени заявки с възможност за редакция, средства за оформяне на резултата;
 • възможност цели актове или части от тях да бъдат прехвърляни в други програмни продукти или записвани на външен носител, в текстови файлове в RTF-, HTML- и PDF-формат;
 • преглед преди печат и отпечатване на отделни страници от нормативен акт или друг документ или на избрани от потребителя части от текста;
 • „приятелски" интерфейс - усъвършенстване на дизайна на менютата, функционалните бутони, прозорците и въвеждане на специфични икони за различните видове документи.

Интернет-версия на модул „АПИС ПРАВО"

Освен като самостоятелен модул от десктоп-приложението „АПИС" „АПИС ПРАВО" е достъпен и „он-лайн" в Интернет. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула „Апис Право" предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

 • : 6365
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210001
 • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис