АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Апис Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми   


Презентация

 Апис Финанси АПИС - Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите:
 • Данъчно облагане - определяне на данъчните задължения и облекчения, погасяване на задължения и др., данък върху печалбата; данък за общините; данъци върху разходите (представителни, подаръци, социални, поддръжка на автомобили, дарения и спонсорство); данъци върху приходите (застрахователни); данък за хазартни игри; данъци върху дивиденти, ликвидационни дялове и прираст на капитала; данък върху доходите на физическите лица; акциз; ДДС; данък върху недвижимите имоти; данък при придобиване на имущество по дарение и възмездно; данък върху наследството; данък върху превозните средства; местни такси.
 • Счетоводство - национални и международни счетоводни стандарти, счетоводно отчитане, амортизации, оценки, попълване на формуляри, отчетни документи, сметки за изплатени суми и др.; текущо счетоводно отчитане; дълготрайни материални активи и амортизации; дълготрайни нематериални активи; материални запаси; валутни активи и пасиви; дългосрочни инвестиции; краткосрочни инвестиции; регулиране на слабата капитализация; провизии; преобразуване на финансовия резултат за целите на данъчното облагане; инвентаризация; годишно счетоводно приключване и отчети; образци и формуляри.
 • Социално и здравно осигуряване, допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, обезщетения.
 • Работна заплата и пенсии - начини на формиране, допълнителни възнаграждения, обезщетения и удръжки.
 • Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки:
  • първостепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • второстепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • бюджетни сметки и параграфи.
 • Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции и др.
 • Финансов анализ, управленски решения, одит:
  • фискален режим и пазарни регулатори;
  • счетоводство и одит по националните и международните стандарти;
  • бюджетен процес - кредитиране и субсидиране;
  • банкиране, парични потоци, капиталови пазари и сделки;
  • икономически анализ, управленски решения и др.

Предоставя допълнително справочна информация, всички необходими бланки и формуляри в икономическата област, с възможност за автоматизирано попълване, изчисляване и съхраняване в потребителска база данни. 

Основни характеристики

АПИС 7 – Финанси съдържа:

 • изчислителни модули за автоматизирано пресмятане на лихви върху данъци и такси, законна лихва в левове и валута, инфлация, трудови възнаграждения, обезщетения, осигуровки и удръжки с включена валидизация на въведените данни;
 • практически примери и съвети по конкретни казуси и особени случаи;
 • необходимите бланки и формуляри с възможност за автоматизирано попълване и отпечатване;
 • богат справочен апарат: ОЛП, валутни курсове, тримесечен ЛИБОР, срокове, БИН, сметки, адреси и телефони (ТДД, РУСО, РЗОК, търговски банки и др.) и още много ценна информация;
 • връзка с нормативните актове;
 • тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • максимално придържане към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време
 • логически препратки между отделните документи, регламентиращите ги нормативни и ведомствени актове, илюстриращи таблици и схеми, примери, особени случаи;
 • актуалност - системата е регулирана текущо с последните промени в законодателната уредба.

АПИС 7 – Финанси Ви дава възможност за:

 • прехвърляне на данни и резултати от разнообразни финансови системи, разработени на различни програмни платформи;
 • проверка във всеки един момент спазена ли е задължителната отчетност при извършване на определена сделка, отговаря ли тя на необходимите характеристики за данъчното третиране на този вид дейност;
 • съпоставимост на финансовото състояние на дадена организация според изискванията на Националните за финансови отчети на малки и средни предприятия и Международните счетоводни стандарти;
 • класифициране на определен стопански субект относно правното му състояние, фискалните задълженията и др.;
 • извършване на проверка за наличието и коректността на:
  • съдържанието на документите, отразяващи стопанската дейност на предприятието;
  • отчитането на приходите и разходите и финансовия резултат (съпоставимост на приходите с разходите);
  • съпоставимостта на годишните счетоводни отчети (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, за собствения капитал, за паричните потоци и др.) и приложенията към тях;
  • заверките на отчетите от дипломирани експерт-счетоводители или от специализирани одиторски предприятия.

Интернет-версия на АПИС 7 – Финанси

Освен като десктоп-приложение модулът е достъпен „он-лайн" в Интернет. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

 

За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: .DOC .PDF

Файлове с презентацията на продукта:
Представяне на Апис Финанси и Евро Финанси
Функционалности и съдържание на Апис Финанси

 • : 7687
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210011
 • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис