АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите

АПИС РЕГИСТЪР плюс - информационна система за лицата и фирмите

Апис Регистър плюс

Информационната система за лицата и фирмите


 Регистър+

Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация

Търговски регистър:

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност

търговски дружества с пълната информация за тях:

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управител и собственици - трите имена, ЕГН, ЕИК;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове - сканираните оригинални документи, внесени от лицата в Търговския регистър: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

Финансови показатели от годишни финансови отчети - анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите за последните две години на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

 • автоматично изчисление на показателите за рентабилност и коефициенти на финансова автономност и задлъжнялост;
 • графично представяне на основните финансови показатели;
 • класификация на фирмите според приходите им.

Регистър БУЛСТАТ:

 • юридическите лица, които не са търговци;
 • клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
 • търговските представителства на чуждестранни лица;
 • чуждестранни юридически и физически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или  чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната;
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
 • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
 • други лица - осигурители и нефизически лица.

Регистър на осигурителите - брой на осигуряваните от всеки осигурител лица - здравно и социално за всеки месец;

Данъчните регистри - регистрираните и дерегистрираните фирми по ЗДДС -  фирма, данъчна регистрация, данъчен адрес, длъжници и др.;

Съобщенията и обявленията от неофициалния раздел на "Държавен вестник";

Регистър на обществените поръчки - данни за отворените и затворените процедури и сключените договори за обществени поръчки, както и данни за малките обществени поръчки; публични продажби;

Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с индивидуализиращи данни за адвоката - адрес и телефон;

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите - с индивидуализиращи данни за нотариуса - адрес и телефон;

Указател на държавните структури - лица, заемащи или заемали висша държавна длъжност;

Данни от изборите - парламентарни, президентски и местни с информация за лицата и партиите, участвали в тях;

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от физически и юридически лица, както и друга ведомствена информация;

Бизнес-информация за фирмите - регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

Допълнителни контактни данни за фирмите - повече от вписаните в ТР.  Данните се събират и проверяват от АПИС;

Отчитане на търговската активност на фирмите чрез участието им в изложения и панаири;

Данни за фирмите, сертифицирани по ISO, както и за консултантските и сертифициращите организации;

Анотирана информация от медиите, отнасяща се до фирмите и лицата в тях;

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ от 1991 г. насам, телефонните и пощенските кодове в България.

Функционални възможности

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър (ТР) и БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета - показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързани лица - при избор на ЕГН на лице или БУЛСТАТ/ЕИК и бутон „свързани лица"  извежда списък от лица и фирми, с които даденото лице или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Пряк достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните сканирани файлове в Интернет;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

Актуализация

 • За данните от Търговския регистър - ежедневно;
 • За данните от Регистър БУЛСТАТ - един път седмично;
 • Неофициален раздел на „Държавен вестник" - след всеки брой;
 • Всички останали източници - един път месечно.

Интернет-версии на АПИС РЕГИСТЪР+

Освен като десктоп-приложение АПИС РЕГИСТЪР+ е достъпен он-лайн чрез системата „Апис Уеб" (web.apis.bg).  

Разширена услуга на информационната система АПИС Регистър+ за маркетингови цели

АПИС Регистър+ предлага специализирана услуга: извадки по зададени критерии от своите бази данни с фирмена информация.

Критериите се задават от потребителите и могат да бъдат както следва:

 • брой на осигурявания персонал;
 • вид на търговеца/субекта;
 • регистрация по ДДС;
 • населено място;
 • основен предмет на дейност;
 • субекти с чуждестранно участие;
 • фирми, обявени в несъстоятелност.

Възможно е задаването на един или на комбинация от посочените критерии.

Извадките съдържат: наименование (фирма), ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефон и е-mail (ако са посочени), управляващи, собственици, капитал и дата на последното актуално състояние на фирмата според Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Предоставят се във формат ЕXCEL или ТХТ и могат да се заявяват еднократно или периодично чрез абонамент.

Цените са по договаряне и се определят на база зададените критерии и обеми на съдържанието. 

 • : 8270
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210015
 • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис