АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

Апис Практика

Информационен модул за съдебната практика и исковия процес   


 Практика Модулът АПИС ПРАКТИКА предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съдилища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите. Ползването му е възможно само съвместно с модула АПИС Право.

    Модулът АПИС ПРАКТИКА съдържа:
 • Съдебна практика   

  решения и определения на върховните, апелативните, окръжните, военните и районните съдилища, на Европейския съд по правата на човека, а също и на арбитражните съдилища, подредени и класифицирани по разнообразни критерии, улесняващи търсенето и бързото намиране на нужния казус.

 • Статии и анализи на съдебната практика

*    публикувани в специализираните издания статии, както и неиздавани до момента изследвания по проблеми на правоприлагането;

*    анализи на водещи специалисти, съдържащи обстоен и обобщаващ преглед на съдебната практика по определена категория дела или по дадени законови разпоредби.

 • Исково производство

  теми за исковото производство, разясняващи реда за предявяване на отделните видове искове, особеностите, свързани с доказването на твърденията и доводите на страните, обжалването на решенията и определенията на съда и пр., и предоставящи разнообразен набор от примерни образци и формуляри на искови молби, жалби, искания и други документи, представяни пред съда.

        Модулът АПИС ПРАКТИКА съдържа разнообразна и богата практика на: 

 • Конституционния съд на РБ;
 • Върховния съд на РБ (до 1997 г.);
 • Върховния касационен съд;
 • Върховния административен съд;
 • Апелативните съдилища;
 • Военните съдилища;
 • Окръжните съдилища;
 • Районните съдилища;
 • Комисията за защита на конкуренцията;
 • Европейския съд по правата на човека;
 • Арбитражните съдилища при БТПП, при БСК и при Агенцията за обществени поръчки.

    ВАЖНО!!! - Потребителите на модула "Апис ПРАВО" имат пълен достъп в непроменен вид до практиката на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Европейския съд по правата на човека, арбитражните съдилища и Комисията за защита на конкуренцията. Тази практика ще продължи да бъде поддържанаи текущо обогатявана. Достъпът до нея се осъществява през папка "Апис ПРАВО" от началния екран на системата АПИС, като след това се отварят папки "Съдебна практика", "Конституционен съд" или "Европейски съд по правата на човека".

   

     Основните предимства на съдържащата се в модула практика пред тази в други правни информационни системи са:

   
 • включване на нови източници, чиято практика до момента не е била публикувана – на районни, окръжни, и апелативни съдилища, на военните съдилища и др.;
 • значително разширяване на обема и тематичния обхват на практиката на ВКС, на Арбитражния съд при БТПП; на Европейския съд за правата на човека, като се обхващат казуси и нормативни разпоредби, по които до момента не е имало публикувана практика;
 • удобен достъп до търсения казус чрез различни класификатори – по постановяващ орган, по години, по термини, по нормативен акт;
 • публикуване на пълния текст на решения и определения – това позволява на потребителите да получат по-пълна представа не само за правните изводи на съда, но и за фактическата обстановка, която ги обуславя;
 • възможност за проследяване цялостното развитие на дадено дело от първата до последната инстанция;
 • удобен достъп до всички решения и определения по алинеи, точки, букви и предложения на разпоредбите на нормативните актове.

    Съдебната практика включва:

 • решения и определения по граждански дела;
 • решения и определения по търговски дела;
 • решения и определения по административно-наказателни дела;
 • решения, определения и присъди по наказателни дела.
  

    Изключително полезни за всички практикуващи юристи (съдии, адвокати, юрисконсулти) е практиката на апелативните съдилища по търговски дела. По-голямата част от нея е уникална, тъй като те се явяват последна инстанция по определена категория от тези дела. Освен това постановените решения касаят правни казуси с голям материален интерес.

    Друга категория дела с голям материален интерес са административно-наказателните. По тези дела страни са съответният държавен контролен орган (ДНСК, ХЕИ, Главната инспекция по труда, Комисията за защита на потребителите, данъчните инспектори) и физически и юридически лица. Касационна инстанция по административно-наказателните дела са окръжните и административните съдилища. Поради това тяхната практика по административно-наказателни дела е била недостъпна до този момент за потребителите на правните информационни системи. 

   

    Модулът АПИС ПРАКТИКА съдържа:

 • Вече публикувани статии и правни становища от водещи специалисти в областта на правото. Редакционният подбор тук основно е насочен към статии, в които се прави преглед и оценка на съдебната практика или се коментират въпроси, които правоприлагането поставя;
 • Нови анализи на съдебната практика – теми, написани специално за модула „Апис Практика” от преподаватели, научни работници, практикуващи юристи или други специалисти. Темите предлагат на потребителя аналитичен преглед и обобщен обзор на съдебната практика по определени законови разпоредби, по правни институти или по определена категория дела.

    Модулът АПИС ПРАКТИКА съдържа изцяло ориентирани към практиката теми за исковото производство, разясняващи подробно:

 • същността, предпоставките и сроковете за предявяване на различните искове;
 • съдържанието на съответната искова молба и придружаващите я документи с пояснения за попълването им;
 • възможни усложнения в предмета и страните по делото;
 • разпределението на доказателствената тежест между страните - какво трябва да докаже всяка една от тях и какви доказателства да ангажират в подкрепа на своята теза (документи, експертизи и т.н.);
 • съдебното производство пред първа, въззивна и касационна инстанции – действия на съда при приемане на исковата молба, съдебни заседания, възможни решения и последиците от тях, ред, предпоставки и срокове за въззивно и касационно обжалване;
 • сроковете, таксите и разноските в различните съдебни инстанции и др.

    Целта е да се обхванат всички по-важни и често предявявани искове в ежедневната практика на адвокатите и юрисконсултите.

   

    Към всеки иск са приложени:

 • примерни образци на искови молби и други документи (молби до съда, жалби, искания и др.);
 • препоръчителна съдебна практика с препратки към цитираните решения.

    За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: .DOC .PDF

 • : 5849
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210004
 • Наличност : В наличност
За цена - Контакти

Възможни опции

Тагове: Апис