АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - информационна система за икономиката и финансите в Европейската общност

Евро Финанси

 Евро Финанси Информационният продукт ЕВРО ФИНАНСИ представя икономическата система на Европейската общност.

ЕВРО ФИНАНСИ обхваща:

 1. Икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на Европейската общност.
 2. Европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и определенията на Европейския съд.
 3. Икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския съюз.

СЪДЪРЖАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЕВРО ФИНАНСИ

 1. Коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите, систематизирани по теми:

  • Провеждане на данъчната политика в Европейския съюз:

  - непряко (косвено) данъчно облагане – режими на облагане, данъчна основа, задължени лица и освободени доставки;
  - фискална политика и пряко данъчно облагане – европейски  практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, права на физическите лица, специфични данъчни режими при корпоративното облагане.

  • Международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник Европейска комисия:

  - счетоводно отчитане на стопанските операции според Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети;
  - съпоставка на счетоводните записвания по МСС (МСФО) и НСС;
  - отчитане на дълготрайни активи, материални запаси, вземания, концесии, дарения, лизингови плащания, акции, както и на разходи за имоти, машини и съоръжения и пасивите;
  - годишни финансови отчети – консолидирани и индивидуални;
  - одитиране.

  • Социално и здравно осигуряване в условията на свободното движение на хора и услуги:

  - социално осигуряване на местни граждани (българи), работещи в страните – членки на Европейския съюз.

  • Пенсии, обезщетения, социално подпомагане и право на пребиваване в рамките на Общността:

  - прилагане на европейските норми по отношение на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд от работодателя;
  - получаване на специални необлагаеми обезщетения – парични и в натура;
  - общи условия и изисквания при полагането и заплащането на труда;
  - командироване,  престой и представителство на работници в страните от Общността.

  • Банкиране, финансови операции и застраховане в Общността.
  • Търговски отношения и сделки.
 2.  В коментарите се определят областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство.
  При представянето на икономическите процеси в разработените теми се посочват и регламентиращите ги европейски норми.

 3. Систематизирана съдебна практика, в удобен табличен формат, предлагаща на потребителите възможност за проследяване на дела с еднакъв предмет – характерните за Европейската съдебна система “Присъединени дела” - с препратки към коментарите, в областта на: 

  • данъчната политика:

  - тълкувания на данък потребление – VAT/ДДС (Шеста  директива);
  - освобождаването от данъчни задължения (данък върху минералните масла);
  - освобождаване от облагане с хармонизиран акциз;
  - внос в държава - членка на превозно средство за лична употреба с произход от друга държава – членка;

  • социална и здравна политика:

  - признаване на нетрудоспособност;
  - помощ при инвалидност;
  - социално осигуряване на работниците мигранти;
  - признаване на професионалните квалификации;

  • икономическа и парична политика:

  - въвеждане на еврото;
  - облагане печалбите на фирми;
  - вътрешноправна забрана за учредяване на ипотека за задължение в чуждестранна валута;

  • свободно движение на капитали:
 4. - регламентиране на свободния (разрешителен) режим за физическите прехвърляния на пари (напр. “Случая Бордеса”);
  - капиталови приходи с произход от трета страна;
  - дивиденти от акции, разпределяни от "дружество с ограничен брой акционери";
  - данъчен кредит за дивиденти, изплатени от местни дружества.
 5. Полезна справочна информация:

  • Макроикономическа статистика и показатели на отделните страни-членки с актуализация два пъти седмично:
  • лихвени проценти по депозити (салда) - на домакинства и нефинансови предприятия;
  • лихвени проценти по кредити (салда) - за домакинства и нефинансови предприятия;
  • основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно и пределно кредитно улеснение в проценти;
  • тримесечни лихвени проценти, за страните извън Еврозоната;
  • минимална работна заплата в страните от ЕС и страните – кандидат членки.
  • Таблица на съответствията, отразяваща промените по европейското законодателство (изменителни и нови актове на Европейската комисия, съпоставени с отменените и променени норми).
  • Финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на територията на Европейската общност.
  • Официалните икономически термини и абревиатури в Общността.
 6. Формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области:

  • изчисление и отпечатване - отчети, формуляри, бланки.
 7. Прецизни изчислителни модули с включена валидизация на въведените данни:

  • автоматично пресмятане на:

  - лихви, базирани на ЕЦБ;
  - договорни лихви с и без натрупване на главницата, във валута;
  - изчисляване на компенсаторна лихва.

  • възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време.
 8. При съвместно ползване с Апис Финанси - цена 254 лв. без ДДС.

 За повече информация се обърнете към нашите дилъри.

Файлове с презентацията на продукта:
Представяне на Евро Финанси и Апис Финанси

 • Изглед: 14258
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210012
 • Наличност : В наличност
1000 Продажби
 • 232,80 лв.
 • Без данък : 194,00 лв.

Възможни опции

Тагове: Апис

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на докуме..
Безплатен продукт
928 Продажби

Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
76,80 лв. 64,80 лв.
Без данък : 54,00 лв.
951 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
1000 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Ние предлагаме над 10 модела UPS от най-добрите производители APC и EATON: Подходящи за: Офис о..
За цена - Контакти
955 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1023 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
941 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Изработка на фирмен  Интернет магазин  - Подходящ разход по програма - Подкрепа на микро ..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
930 Продажби

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съд..
618,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.
1009 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  1бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal, ..
79,56 лв.
Без данък : 66,30 лв.
1386 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  3 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
238,68 лв.
Без данък : 198,90 лв.
1240 Продажби

Microinvest полага специални усилия за бързо и качествено обслужване на своите клиенти. Затова ние В..
23,28 лв.
Без данък : 19,40 лв.
1116 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  5 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
397,80 лв.
Без данък : 331,50 лв.
1088 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  2 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
159,12 лв.
Без данък : 132,60 лв.
1016 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...