АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

АПИС ФИНАНСИ - информационна система за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Апис Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми   


Презентация

 Апис Финанси АПИС - Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите:
 • Данъчно облагане - определяне на данъчните задължения и облекчения, погасяване на задължения и др., данък върху печалбата; данък за общините; данъци върху разходите (представителни, подаръци, социални, поддръжка на автомобили, дарения и спонсорство); данъци върху приходите (застрахователни); данък за хазартни игри; данъци върху дивиденти, ликвидационни дялове и прираст на капитала; данък върху доходите на физическите лица; акциз; ДДС; данък върху недвижимите имоти; данък при придобиване на имущество по дарение и възмездно; данък върху наследството; данък върху превозните средства; местни такси.
 • Счетоводство - национални и международни счетоводни стандарти, счетоводно отчитане, амортизации, оценки, попълване на формуляри, отчетни документи, сметки за изплатени суми и др.; текущо счетоводно отчитане; дълготрайни материални активи и амортизации; дълготрайни нематериални активи; материални запаси; валутни активи и пасиви; дългосрочни инвестиции; краткосрочни инвестиции; регулиране на слабата капитализация; провизии; преобразуване на финансовия резултат за целите на данъчното облагане; инвентаризация; годишно счетоводно приключване и отчети; образци и формуляри.
 • Социално и здравно осигуряване, допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, обезщетения.
 • Работна заплата и пенсии - начини на формиране, допълнителни възнаграждения, обезщетения и удръжки.
 • Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки:
  • първостепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • второстепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • бюджетни сметки и параграфи.
 • Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции и др.
 • Финансов анализ, управленски решения, одит:
  • фискален режим и пазарни регулатори;
  • счетоводство и одит по националните и международните стандарти;
  • бюджетен процес - кредитиране и субсидиране;
  • банкиране, парични потоци, капиталови пазари и сделки;
  • икономически анализ, управленски решения и др.

Предоставя допълнително справочна информация, всички необходими бланки и формуляри в икономическата област, с възможност за автоматизирано попълване, изчисляване и съхраняване в потребителска база данни. 

Основни характеристики

АПИС 7 – Финанси съдържа:

 • изчислителни модули за автоматизирано пресмятане на лихви върху данъци и такси, законна лихва в левове и валута, инфлация, трудови възнаграждения, обезщетения, осигуровки и удръжки с включена валидизация на въведените данни;
 • практически примери и съвети по конкретни казуси и особени случаи;
 • необходимите бланки и формуляри с възможност за автоматизирано попълване и отпечатване;
 • богат справочен апарат: ОЛП, валутни курсове, тримесечен ЛИБОР, срокове, БИН, сметки, адреси и телефони (ТДД, РУСО, РЗОК, търговски банки и др.) и още много ценна информация;
 • връзка с нормативните актове;
 • тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • максимално придържане към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателната и достоверна информация с богата справочна база;
 • осигуряване на възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време
 • логически препратки между отделните документи, регламентиращите ги нормативни и ведомствени актове, илюстриращи таблици и схеми, примери, особени случаи;
 • актуалност - системата е регулирана текущо с последните промени в законодателната уредба.

АПИС 7 – Финанси Ви дава възможност за:

 • прехвърляне на данни и резултати от разнообразни финансови системи, разработени на различни програмни платформи;
 • проверка във всеки един момент спазена ли е задължителната отчетност при извършване на определена сделка, отговаря ли тя на необходимите характеристики за данъчното третиране на този вид дейност;
 • съпоставимост на финансовото състояние на дадена организация според изискванията на Националните за финансови отчети на малки и средни предприятия и Международните счетоводни стандарти;
 • класифициране на определен стопански субект относно правното му състояние, фискалните задълженията и др.;
 • извършване на проверка за наличието и коректността на:
  • съдържанието на документите, отразяващи стопанската дейност на предприятието;
  • отчитането на приходите и разходите и финансовия резултат (съпоставимост на приходите с разходите);
  • съпоставимостта на годишните счетоводни отчети (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, за собствения капитал, за паричните потоци и др.) и приложенията към тях;
  • заверките на отчетите от дипломирани експерт-счетоводители или от специализирани одиторски предприятия.

Интернет-версия на АПИС 7 – Финанси

Освен като десктоп-приложение модулът е достъпен „он-лайн" в Интернет. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

 

За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: .DOC .PDF

Файлове с презентацията на продукта:
Представяне на Апис Финанси и Евро Финанси
Функционалности и съдържание на Апис Финанси

 • Изглед: 15753
 • Производител : АПИС
 • Код на продукта : 210011
 • Наличност : В наличност
991 Продажби
 • 234,00 лв.
 • Без данък : 195,00 лв.

Възможни опции

Тагове: Апис

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на докуме..
Безплатен продукт
928 Продажби

Ние предлагаме пълната гама на продукти на Kaspersky Labs. Ако желаете повече информация подайт..
76,80 лв. 64,80 лв.
Без данък : 54,00 лв.
951 Продажби

Ние предлагаме над 20 модела сървъри от най-добрите производители: Сървър за всякакви цели или ..
За цена - Контакти
1000 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Ние предлагаме над 10 модела UPS от най-добрите производители APC и EATON: Подходящи за: Офис о..
За цена - Контакти
955 Продажби

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за ус..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
1023 Продажби

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за пер..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
941 Продажби

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фи..
349,20 лв.
Без данък : 291,00 лв.
957 Продажби

Изработка на фирмен  Интернет магазин  - Подходящ разход по програма - Подкрепа на микро ..
1 440,00 лв. 1 198,00 лв.
Без данък : 998,33 лв.
930 Продажби

Апис Регистър плюс Информационната система за лицата и фирмите   Съд..
618,00 лв.
Без данък : 515,00 лв.
1009 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  1бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal, ..
79,56 лв.
Без данък : 66,30 лв.
1387 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  3 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
238,68 лв.
Без данък : 198,90 лв.
1241 Продажби

Microinvest полага специални усилия за бързо и качествено обслужване на своите клиенти. Затова ние В..
23,28 лв.
Без данък : 19,40 лв.
1116 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  5 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
397,80 лв.
Без данък : 331,50 лв.
1088 Продажби

Микроинвест кодове за актуализации -  2 бр. - Visa, MasterCard, ePasyPay, EasyPay, PayPal,..
159,12 лв.
Без данък : 132,60 лв.
1017 Продажби

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...